W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Strona główna > ZAŁATWIANIE SPRAW W PUP > Wykaz spraw > Instrumenty rynku pracy > Staże

Staże

Staż

- staż oznacza nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy według ustalonego harmonogramu,
- staż odbywa się u organizatora (jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej 1 pracownika),
- staż może trwać od 3 do 6 m-cy,                  
- nad przebiegiem stażu czuwa wskazany przez pracodawcę „opiekun stażu”, przy czym może on jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi,

- osoba skierowana do odbycia stażu zachowuje status osoby bezrobotnej; przed rozpoczęciem stażu kandydat otrzyma skierowanie na podstawowe badania lekarskie, które sfinansuje Powiatowy Urząd Pracy,
- Powiatowy Urząd Pracy opłaca za stażystę składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,
- za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu przysługują 2 dni wolne, na wniosek stażysty złożony do organizatora, a za ostatni  miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu, za dni wolne przysługuje stypendium.

2. Kryteria do oceny wniosku:

- prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy, bez spadku zatrudnienia (wyłączona jest możliwość ubiegania się o utworzenie miejsca stażu przez jednoosobowe podmioty gospodarcze w sytuacji, gdy wykonują pracę zarobkową u innych pracodawców),
- zakład pracy nie może znajdować się w stanie likwidacji lub upadłości,
- organizator nie zalega z opłatami danin publicznych (ZUS i US),
- ocena dotychczasowej współpracy z PUP,   w tym efektywność zatrudnienia z poprzednio zawartych umów,
- u organizatora stażu, który:
     - jest pracodawcą – staż mogą odbywać bezrobotni w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych,
    - nie jest pracodawcą – staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

3. Kto może odbywać staż?

- osoba bezrobotna do 25 roku życia,
- osoba bezrobotna do 27 roku życia, która w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyła szkołę wyższą,
- osoba długotrwale bezrobotna albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobieta, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
- osoba bezrobotna powyżej 50 roku życia,
- osoba bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, 
- osoba bezrobotna samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
- osoba bezrobotna, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia,
- osoba bezrobotna niepełnosprawna.
- osoby nie pracujące wcześniej w danym zakładzie pracy.

4. Stypendium
- co miesiąc osoba odbywająca staż otrzymuje stypendium w wysokości – 120 % zasiłku dla bezrobotnych; za dni zwolnienia chorobowego przysługuje stypendium w pełnej wysokości,
- podstawą naliczenia stypendium jest lista obecności, którą pracodawca przekazuje do PUP pierwszego dnia roboczego po zakończeniu każdego miesiąca; do listy obecności dołącza się: ankietę stażysty dotyczącą przebiegu stażu, ewentualne wnioski o dni wolne i zwolnienia lekarskie (na druku ZUS ZLA),
- osoby otrzymujące stypendium jeśli podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gopodarczą, zobowiązane są poinformować o tym dotychczasowego pracodawcę i urząd pracy oraz dostarczyć do PUP dokument potwierdzający ww. (umowę o pracę, umowę - zlecenie, wpis do ewidencji działalności gopodarczej),
- osoby deklarujące chęć otrzymywania stypendium na konto bankowe składają deklarację z numerem konta przed rozpoczęciem stażu w pokoju 107 lub w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Solcu Kujawskim lub Koronowie.

Stypendia z tytułu odbywania stażu wypłacane są z dołu, za okresy miesięczne, do 14 dnia każdego miesiąca w terminach ustalonych przez PUP odpowiednio do miejsca rejestracji bezrobotnego. Osoby nieposiadające konta bankowego, zarejestrowane:
- w Bydgoszczy – odbiór stypendium
 w siedzibie powiatowego urzędu pracy (pokój 309, III piętro),
- w Koronowie - odbiór w koronowskim oddziale Banku Spółdzielczego,
- w Solcu Kujawskim – odbiór w soleckim oddziale Banku PKO BP.

5. Przerwanie stażu:
 Staż może zostać przerwany, jeśli:
- stażysta znajdzie inne zatrudnienie, pracę zarobkową lub rozpoczenie działalność gopodarczą,
- pracodawca nie realizuje harmonogramu i nie wywiązuje się z warunków umowy stażowej,
- stażysta bez usprawiedliwienia opuści więcej niż jeden dzień pracy,
- stażysta naruszy podstawowe obowiązki określone w regulaminie pracy,
- stażysta będzie niezdolny do pracy przez okres 90 dni.

Przerwanie stażu z winy stażysty skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej oraz windykacją kosztów badań lekarskich i wypłaconych kosztów dojazdu.

Kontakt - staż - szukaj w katalogu- Gdzie załatwić sprawę
Wytworzył: Piotr Trzaskalski (4 września 2009)
Opublikował: Piotr Trzaskalski (4 września 2009, 09:40:53)

Ostatnia zmiana: Piotr Trzaskalski (28 lutego 2011, 13:47:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16182

wersja do zapisu wersja do druku