Strona główna

Zdjęcie

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
ul. Toruńska 147
85-950 Bydgoszcz
telefon centrala +48 52 360-43-00
fax                  +48 52 360-43-41

NIP    953-23-64-428
REGON      092534282


Filia PUP w Koronowie

ul. Szosa Kotomierska 3
86-010 Koronowo
tel./fax +48 52 382-27-05

Filia PUP w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 14a
86- 050 Solec Kujawski
tel./fax +48 52 387-22-87

bydgoszcz.praca.gov.pl

_______________________________________________________________

Infomacja dotycząca poczty elektronicznej.

1) Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 971) uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”. Po złożeniu dokumentu podpisanego elektronicznie otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

2) Dokumenty podpisane elektronicznie mogą być również dostarczone osobiście przez interesantów do Sekretariatu PUP - pok. 207 na następujących nośnikach danych: płyta CD-RW; pamięć Flash USB (pendrive) (FAT16/32). Nośniki powinny posiadać możliwość zapisu danych i co najmniej 100 KB wolnego miejsca. W przypadku nośników CD-RW powinny one zostać nagrane w trybie multisesyjnym (z możliwością późniejszego dogrania danych).

3) Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące:

" Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
- przedmiotu sprawy, której dotyczy

______________________________________________________________

INFORMACJA NIEUDOSTĘPNIONA

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona
na stronie niniejszego Biuletynu udostępniana jest
na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji
prawnie chronionych).

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych
w Biuletynie następuje poprzez:
1) wywieszenie informacji w gablotach Powiatowego Urzędu Pracy,

2) udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony
    w Powiatowym Urzędzie Pracy - pobierz wniosek (23kB) pdf .


Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony
w przypadkach:

1/ informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),

2/ informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną
    (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),

3/ tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca
    zrezygnuje z przysługującego mu prawa,

4/ ze względu na prywatność osoby fizycznej,
    z dwoma wyjątkami:

   a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach
      fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek
      z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach
      powierzania i wykonywania funkcji,
   b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony
      jej prywatności.

______________________________________________________________

Informacje dla osób niesłyszących

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.


Dodatkowo PUP w Bydgoszczy oferuje pomoc osobom bezrobotnym z upośledzeniem słuchu poprzez możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikami przeszkolonymi z zakresu znajomości języka migowego:

PUP w Bydgoszczy:

1. Elżbieta Stawczyk - IV piętro, pok. 404 - tel. 52 360-43-51
   e-mail. e.stawczyk@pup.bydgoszcz.pl

2. Katarzyna Sieradzka-Kaczmarek - III piętro, pok. 304 - tel. 52 360-43-57
   e-mail. k.sieradzka-kaczmarek@pup.bydgoszcz.pl

Filia w Koronowie:

1. Justyna Lazarek - pok. 6 - tel. 52 382-27-05
   e-mail. j.lazarek@pup.bydgoszcz.pl

Filia w Solcu Kujawskim:

1. Zbigniew Czapliński - pok. 3 - tel. 52 387-22-87
   e-mail. z.czaplinski@pup.bydgoszcz.pl

_______________________________________________________

Informacje o Opłacie Skarbowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że jako jednostka organizacyjna podległa Urzędowi Miasta Bydgoszczy, wykonująca zadania w imieniu organu administracji publicznej, zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy, nie podlega opłacie skarbowej:

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271 i 1579),

i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,

j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,

k) udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,

l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090 oraz z 2016 r. poz. 585);

2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;

4) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;

5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1 -4;

6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;

7) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody.

8) wydanie zaświadczenia przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529), w sprawach z zakresu wykonywania zadań własnych.

Na podstawie art. 2 ust 2 ustawy, jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Zgodnie z art. 3 ustawy, nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Natomiast obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;

5) od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy lub Filiach Urzędu w Koronowie lub w Solcu Kujawskim.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 17,00 zł.

Opłatę skarbową należy zapłacić na rzecz:

Urzędu Miasta Bydgoszczy,  w następujący sposób:

- przelewem na rachunek bankowy 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000  (tytuł wpłat -"opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia PUP")

- bezprowizyjne dokonanie wpłaty na wskazany powyżej rachunek bankowy w oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie Bydgoszczy.

Załącznik

Wniosek opłata skarbowa Bydgoszcz - v2PUP (408kB) pdf
Ustawa o opłacie skarbowej


Wytworzył: Jarosław Góźdź (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Wojciech Osiński (7 listopada 2017, 10:57:14)
Zmieniono: Poprawki w treści informacji o opłacie skarbowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 319065

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij